Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://camprox.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Emil Polanowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artrox Emil Polanowski, z siedzibą w Dąbrówce (62-070 Dąbrówka), ul. Komornicka 47b, NIP: 777 233 72 75, REGON: 302678004, e-mail: emilpolanowski@artrox.eu
 2. Przetwarzaniu podlegają Pani/Pana dane kontaktowe, a także imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nr PESEL, adres zamieszkania. Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy najmu Kampera są podawane przez Panią/Pana dobrowolnie. Odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić sporządzenie oraz zawarcie Umowy oraz jej wykonanie a także dokonanie rezerwacji Kampera.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO a także w celu realizacji Umowy najmu Kampera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze polegającego na prowadzeniu sprawozdawczości finansowo – księgowej; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji z Panią/Panem, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
  1. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, zakłady ubezpieczeń świadczące ochronę ubezpieczeniową Przedmiotu Najmu w okresie obowiązywania zawartej z Najemcą Umowy najmu Kampera, oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek,
  2. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe
 5. Informuję, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. Udostępnione dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
 6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Pani/Pańskie dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania usługi najmu Kampera, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.